Statut Komise
pro spravedlivé důchody
Článek 1
Úvodní ustanovení

Komise pro spravedlivé důchody (dále jen „Komise“) je poradní skupinou pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí, která bude zejména hodnotit návrhy předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) a doporučí úpravy principů řešení či výběr variant u předkládaných návrhů. Komise může ministryni práce a sociálních věcí předkládat rovněž vlastní návrhy.

Článek 2
Složení Komise

(1) Komise je kolektivním orgánem složeným ze zástupců politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, zástupců odborových organizací, zástupců zaměstnavatelských organizací, zástupců senátorských klubů, zástupců ministerstev financí a zdravotnictví, Úřadu vlády, České národní banky a Českého statistického úřadu, zástupců seniorských organizací a zájmových skupin a zástupců akademické sféry.

(2) Členy Komise, v případě politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a senátorských klubů i jeho zástupce, jmenuje a odvolává na základě návrhů příslušných subjektů ministryně práce a sociálních věcí.

(3) Zástupci České národní banky a Českého statistického úřadu mají status pozorovatele.

(4) Seznam členů je přílohou tohoto Statutu.

Článek 3
Předseda a místopředsedové Komise

(1) Předsedu Komise a 2 místopředsedy (1. místopředsedu a 2. místopředsedu) jmenuje a odvolává ministryně práce a sociálních věcí.

(2) Předseda Komise koordinuje její činnost, zejména: řídí jednání, předkládá členům k projednání návrhy materiálů, předkládá program jednání navržený MPSV, usiluje o nalézání konsensu, zastupuje a prezentuje Komisi navenek i ve vztahu k ministryni práce a sociálních věcí.

(3) Předseda Komise koordinuje podobu stanovisek Komise k jednotlivým projednávaným materiálům.

(4) První místopředseda řídí v době nepřítomnosti předsedy schůzi Komise a v případě potřeby vykonává po dobu nezbytně nutnou funkci předsedy v plném rozsahu. Není-li přítomen ani 1. místopředseda plní povinnosti předsedy 2. místopředseda.

Článek 4
Sekretariát Komise

(1) Činnost Komise administrativně a organizačně zajišťuje sekretariát, jehož členy jmenuje náměstek sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek ze zaměstnanců odboru sociálního pojištění.

(2) Sekretariát pomáhá organizačně zabezpečit činnost Komise, zejména svolává jednání, soustřeďuje a distribuuje odborné podklady, návrhy, podněty a stanoviska a zpracovává zápisy z jednání.

Článek 5
Jednací řád Komise

Podrobnosti přípravy jednání a pravidla jednání Komise stanoví jednací řád.

Článek 6
Ukončení činnosti Komise

Komise je ustavena jako dočasná na období do konce volebního období.

Článek 7
Zpřístupnění Statutu veřejnosti

Statut Komise je přístupný veřejnosti na internetové stránce MPSV (www.mpsv.cz).

Článek 8
Účinnost

Statut nabývá účinnosti dnem podpisu ministryně práce a sociálních věcí.