Jednací řád Komise
pro spravedlivé důchody
Článek 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Komise pro spravedlivé důchody (dále jen „Komise“) stanoví pravidla jednání Komise, včetně postupu při přípravě jednání Komise.

Článek 2
Svolávání a průběh jednání Komise

(1) Sekretariát Komise (dále jen „sekretariát“) svolává jednání Komise zpravidla v souladu s rozhodnutím Komise z posledního jednání, případně na pokyn předsedy Komise.

(2) Jednání Komise svolává předseda prostřednictvím sekretariátu elektronicky tak, aby pozvánku obsahující program jednání a materiály určené k projednání členové obdrželi nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem jednání.

(3) Jednání Komise řídí předseda.

(4) Jednání Komise se účastní její předseda, místopředsedové, členové a sekretariát Komise. V případě politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a senátorských klubů se v případě nepřítomnosti člena může účastnit jeho zástupce.

(5) Jednání se může kdykoliv účastnit ministryně práce a sociálních věcí.

(6) Předseda může na návrh Komise v případě potřeby přizvat na jednání další osoby, jejichž účast považuje za nutnou a prospěšnou. Ministryně práce a sociálních věcí může na jednání přizvat další osoby bez omezení.

(7) Právo podílet se na podobě stanovisek k materiálům projednávaným Komisí mají pouze její členové. Výsledná podoba stanoviska musí obsahovat názory všech přítomných členů Komise, přičemž pro jeho schválení postačuje prostá většina přítomných členů. Členové Komise se statusem pozorovatele se případného hlasování nezúčastní.

(8) Každý z členů Komise má právo předložit své vlastní alternativní řešení k návrhům předkládaným na jednání Komise podle článku 1 Statutu, nejpozději na následujícím jednání Komise.

(9) Z každého jednání pořizuje sekretariát zápis shrnující průběh jednání, základní body a úkoly pro další zasedání, seznam zúčastněných členů, datum příštího zasedání a další relevantní informace potřebné pro hladké fungování
Komise. Námitku proti zápisu v části týkající se jeho vystoupení může podat člen Komise do 3 pracovních dnů ode dne obdržení zápisu. Zápis, proti němuž nebyly  námitky podány, je považován za schválený. Pokud byly uplatněny zásadní námitky, které nebylo možné vyřešit se sekretariátem, rozhodne se o nich na příštím řádném jednání Komise. Pro účely pořízení zápisu se z každého jednání pořizuje neveřejný zvukový záznam.

Článek 3
Publicita a transparentnost

(1) Jednání Komise nejsou přímo přístupná veřejnosti.

(2) Zápisy z jednání spojené s činností Komise jsou zveřejňovány ihned po jejich schválení. Stanoviska Komise a ostatní materiály projednávané Komisí jsou zveřejňovány nejpozději druhý den po jejich projednání.

(3) Pro účely publicity a transparentnosti jsou veškeré relevantní materiály zveřejňovány na webových stránkách MPSV.

(4) Za komunikaci týkající se činnosti a výstupů Komise ve vztahu k médiím a veřejnosti je zodpovědný předseda Komise. Ten v této agendě spolupracuje s tiskovým oddělením MPSV.

(5) Jednotliví členové Komise mohou komunikovat ve vztahu k médiím a veřejnosti za sebe, případně za instituci, kterou v komisi zastupují, individuálně.

Článek 4
Účinnost

Jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu ministryně práce a sociálních věcí.